Heeft u een vraag? Neem contact op:

Algemene Voorwaarden Bi-zonder Catering:

Bi-zonder Catering is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80377556. Op al onze overeenkomsten zijn deze Algemene Voorwaarden Bi-zonder Catering van toepassing.

Definities

Bestelling: de door een opdrachtgever bij Bi-zonder Catering geplaatste bestelling voor een maaltijdservice of voor catering.

Opdrachtgever: de natuurlijk of rechtspersoon die bij Bi-zonder Catering een bestelling plaatst.

Voorwaarden Maaltijdenservice

Bestelling:

Opdrachtgever dient een bestelling uiterlijk één dag voor de afhaaldatum door te geven. Bestellen kan via de website www.bi-zonder.nl, een whatsapp bericht of email. De bestelling wordt zoveel mogelijk op het door de opdrachtgever gewenste tijdsblok ingepland. Mocht het tijdsblok reeds vol zijn, dan zal in overleg naar een nieuw tijdsblok worden uitgeweken. Mocht er geen overeenstemming worden bereikt over een nieuw tijdsblok dan kan gratis annulering plaatsvinden. Per maaltijd is een vooraf vastgesteld maximum aantal maaltijden beschikbaar. De behandeling van uw bestelling vindt op volgorde van binnenkomst plaats vinden. Wanneer uw bestelling niet in behandeling kan worden genomen ontvangt u hiervan een bericht.

Wanneer uw bestelling meer dan 10 maaltijden bedraagt zijn de Voorwaarden Catering van toepassing.

Prijzen:

De prijs van de maaltijd wordt wekelijks op zaterdag gepubliceerd in het weekmenu voor de komende week. Het weekmenu wordt gepubliceerd via de website www.bi-zonder.nl en op verzoek via whatsapp of email. Daarnaast zal het menu te lezen zijn via diverse kanalen op sociale media.

Deze prijs is exclusief statiegeld van de schaal met deksel die u van mij uitgeleend krijgt. Statiegeld wordt verrekend wanneer de schaal met deksel in oorspronkelijke staat wordt teruggebracht.

Betaling:

Opdrachtgever dient de maaltijd vooraf te betalen. Op de website www.bi-zonder.nl wordt voor de bestelling na reservering direct een betaalmogelijkheid getoond. Wanneer via whatsapp of email wordt besteld ontvangt opdrachtgever (na bevestiging van de bestelling) een Tikkie via diens mobiele telefoonnummer of emailadres. Wanneer opdrachtgever niet beschikt over deze betaalfaciliteit kan vooraf worden betaald via een overboeking.

Annulering:

Wanneer een reeds betaalde maaltijd niet wordt afgehaald zal géén vergoeding plaatsvinden van het aldus betaalde bedrag.

Voorwaarden Catering

Bestelling:

Opdrachtgever dient een bestelling uiterlijk zeven dagen voor de uitvoerdatum definitief schriftelijk te bevestigen, dit kan via email. Na ontvangst van de definitieve reservering ontvangt opdrachtgever een schriftelijke bevestiging van de bestelling met daarin opgave van het aantal personen, de datum, het tijdstip en de locatie van aflevering. Een bestelling dient voor minimaal 10 personen te worden gedaan.

Prijzen:

De prijzen zijn inclusief de in bruikleen gestelde materialen waarop de gerechten worden geserveerd. Voor alle overige benodigdheden kan een additionele vergoeding worden afgesproken.

Wijziging aantal personen:

Het aantal definitieve personen voor het afleveren van de gerechten kan tot uiterlijk drie werkdagen voor aanvang van de levering nog kosteloos gewijzigd worden.

Betaling:

50% van het totaal van de factuur dient uiterlijk drie werkdagen voor de datum van aflevering van de gerechten bijgeschreven te zijn op de bankrekening van Bi-zonder Catering.

De overige 50% dient binnen vijf werkdagen na de aflevering van de gerechten te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Bi-zonder Catering. In overleg kan de betaling direct contant worden voldaan op de dag van levering.

Schade of verlies:

Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade of vermissingen van materialen waarop de gerechten worden geserveerd en eventueel extra meegeleverde zaken. Bi-zonder Catering kan de kosten voor vervanging of reparatie in rekening brengen bij opdrachtgever. Schade of verlies van zaken dient direct gemeld te worden.

Annulering

Een reservering is gratis te annuleren tot vijf werkdagen voor de afgesproken datum van aflevering van de bestelling. Annulering dient schriftelijk of per email plaats te vinden. Daarna kan Bi-zonder Catering tot 75% van het oorspronkelijke bedrag van de reservering bij opdrachtgever in rekening brengen. Indien de reservering niet binnen vijf werkdagen voor aflevering wordt geannuleerd zal de bestelling op de afgesproken datum, tijd en adres, zoals beschreven in de bevestiging, door Bi-zonder Catering worden afgeleverd.

Levering

Bi-zonder Catering bezorgt vanaf een opdracht ter waarde van € 500,- (zegge: vijfhonderd euro) gratis binnen een straal van 10 kilometer van mijn vestigingsplaats.  Valt het adres waar de bestelling moet worden afgeleverd buiten een straal van 10 kilometer of bedraagt de bestelling minder dan € 500,- (zegge: vijfhonderd euro) dan wordt 0,50 cent per kilometer vanaf onze vestigingsplaats in rekening gebracht. Opdrachtgever kan uiteraard de bestelling ook afhalen.

Algemene Voorwaarden

Klachten

Klachten dienen binnen 24 uur telefonisch, persoonlijk of schriftelijk te worden gemeld . Indien er, louter ter beoordeling van Bi-zonder Catering, sprake is van gegronde klachten kan Bi-zonder Catering een compensatie overwegen.

Aansprakelijkheid

Bi-zonder Catering aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit de opdracht. Indien ondanks vorenbedoelde uitsluiting bij vonnis of anderszins aansprakelijkheid van Bi-zonder Catering wordt aangenomen, zoals in geval dat opdrachtgever consument is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot maximaal 50% van de door Bi-zonder Catering ontvangen vergoeding voor de opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit met een maximum van € 1.000,– (zegge: duizend euro). Aansprakelijkheid voor gevolgschade is in alle gevallen uitgesloten.

Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval zes maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Bi-zonder Catering aansprakelijk is.

Opdrachtgever vrijwaart Bi-zonder Catering tegen alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met de opdracht van opdrachtgever aan Bi-zonder Catering.

Bi-zonder Catering accepteert, met inachtneming van de hierboven genoemde beperkingen, aansprakelijkheid voor de voedselveiligheid, kwaliteit en versheid van de voedingsmiddelen tot aan de aflevering van de bestelling. Na de aflevering is opdrachtgever daarvoor verantwoordelijk.

Vernietiging beding

Mocht één of meer van de bedingen in deze algemene voorwaarden vernietigd worden, dan blijven de overige bedingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Het aldus vernietigde beding zal worden vervangen door een ander beding van zoveel mogelijk dezelfde strekking, dat niet met vernietiging wordt bedreigd.

Geschillen

Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Haarlem.